strip

סינגור

סינגור (ADVOCACY)
ארגון קבוצות הורים לילדים עם תחומי קושי ייחודיים, או קבוצות ויחידים עם קשיים משותפים, ייצוגם בפני מוסדות שונים בקהילה, ועדות השמה והחלטה.
הדרכה בגיוס משאבים אנושיים וכלכליים נוספים, יעוץ בהקמת מסגרות, ועוד.

individual-psychotherapy-pre-2פגישה - סינגור